Portal Transparència

Introducció

En compliment amb la Llei 19/2013 sobre transparència, accés a la informació i bon govern l altra legislació connexa, el Gremi de Fabricants de Sabadell adjunta a aquest portal de la transparència els documents i informacions exigides, en els àmbits organitzatiu, normatiu, econòmic i pressupostari que s’actualitzaran de manera periòdica.

El Gremi de Fabricants, com a corporació tèxtil tradicional i històrica es va constituir en Associació Sindical, a l’empara del que estableix la Llei 19/1977 i Reial Decret 873/1977 de 22 d’abril.

Els Estatuts actuals estant dipositats al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya en data 11 d’agost de l’any 2000.

Funcions

El Gremi de Fabricants de Sabadell té com a principal objectiu el d’impulsar i defensar la producció i el treball de la indústria tèxtil dins d’una economia social de mercat, cooperant al seu desenvolupament i perfeccionament i ostentat la representació col·lectiva dels seus associats en la defensa i foment dels seus interessos professionals.

De manera concreta, els objectius són els següents:

Funcions del Gremi de Fabricants:

 • Representar i defensar els interessos de les empreses associades davant de les diferents instancies públiques
 • Assessorar a les empreses en tots aquells aspectes que afecten al sector.
 • Assessorar a les empreses associades per potenciar la seva internacionalització.
 • Assessorar a les empreses per fer els canvis tecnològics i culturals per ser competitives i sòlides
 • Impulsar projectes que siguin motor de creació d’activitat productiva tant en el sector com en el territori
 • Ser nexe d’unió entre les empreses associades i les institucions sectorials i territorials de les que en som part activa.
 • Ser motor de projectes que impulsin la creació d’ocupació
 • Treballar per potenciar l’economia productiva sostenible i de proximitat

Òrgans de govern i estructura executiva

Els òrgans de govern del Gremi de Fabricants de Sabadell estarà a càrrec de l’Assemblea General de Socis i d’una Junta Directiva.

L’Assemblea General de Socis és l’òrgan superior de govern i direcció del Gremi. Estarà presidida pel President de la Junta Directiva de l’Entitat (art. 20).

La Junta Directiva actual està composada per:

President

Esteve Gené i Guerrero (Textil Gene, SA)

Vicepresident

Ricard Artigas i Soler (FYTISA / Textil Olius)

Secretari

Joan Carles Grau i Bedós (Grau S.A.)

Vocals

Georgina Bombardó i Codinach (ESDI)

Silvia Llonch i Casas

Rosvi Moix i Queraltó (TIMSA, S.A.)

Pilar Rubio i Frutos (Jesús Rubio S.A.)

Carles Ricart i Arnau (Utexta, SL)

Secretaria General
Núria Aymerich i Rocavert

La representació de la Junta Directiva davant el personal es canalitzaran a través del Secretari General que ostentarà la Direcció Executiva delegada amb caràcter permanent, assistint amb veu però sense vot a les reunions dels òrgans de govern.

Actualment ostenta el càrrec de Secretària General, la Sra. Núria Aymerich i Rocavert.

Estatuts

Els últims estatuts del Gremi de Fabricants de Sabadell van ser dipositats al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya el 8 de febrer del 2000. S’adjunten al present document.

Convenis

El Gremi de Fabricants de Sabadell, en aquests moments, no participa en cap organisme públic en el desenvolupament de cap projecte ni te signat cap conveni.

Pressupostos

El Gremi de Fabricants de Sabadell presenta anualment els pressupostos formulats per la seva Junta Directiva, que posteriorment son aprovats per l’Assemblea General.

Retribucions

Tots els càrrecs de la Junta Directiva i de les Comissions de treball que puguin constituïr-se, son gratuïts, honorífics, obligatoris i irrenunciables per a totes les persones que composin la Corporació (art. 30).

Normativa aplicable

 • Constitución española, artículos 7, 22 y 28.1
 • Ley 19/1977, de 1 de abril, reguladora del derecho de asociación sindical (BOE de 4 de abril)
 • Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores (BOE de 29 de marzo) artículo 4.1.
 • Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (BOE de 11 de abril)
 • Convenio número 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva (BOE de 10 de mayo de 1977)
 • Real Decreto 1497/2003 de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes registros de asociaciones.
 • Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre de procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública.