Document: OFICIO SGT

Nota interpretativa del Ministeri d’Indústia, Comerç i Turisme referent al RDL 10/2020, de 29-03-2020