Model de declaració responsable a emetre per als treballadors per compte aliè que no hagin d’acollir-se al permís retribuït recuperable recollit
en el Reial Decret-llei 10/2020

BOE-A-2020-4196